Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming reisovereenkomst

1. Betreffende iedere aanmelding voor een reis wordt door het boekingskantoor een formulier opgemaakt behelzende de gegevens van de reis en de reiziger(s).

2. Geldt de aanmelding een aantal reizigers die tezamen als groep moeten kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling aan alle omstandigheden, die de uitvoering der reisovereenkomst mede kunnen bepalen.

3. De opdrachtgever(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiend, door hemzelf (hen zelve) en door alle aangemelde reizigers.

4. Een exemplaar van het formulier, voorzien van het reserveringsnummer, geldt als bevestiging van de totstandkoming ener reisovereenkomst met de reisorganisatie. De inhoud van deze overeenkomst wordt bepaald door het door de reisorganisator gepubliceerde reisprogramma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van de reisorganisatie vereist. De reisorganisator zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.

5. Ook telefonische boekingen worden van rechtswege beschouwd als een overeenkomst.

Artikel 2. Betaling

1. Bij de aanmelding moet voor iedere aangemelde reiziger per ommegaande een bedrag (inschrijfgeld / aanbetaling) worden voldaan gelijk aan 20% van de reissom (afgerond naar boven) plus de € 5,- bijdrage van SGR, reserveringskosten en eventuele verzekeringen en/of afkoop annuleringskosten.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis in het bezit zijn van Boosten Reizen. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reisovereenkomst door of namens de reisorganisator worden opgezegd, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepaling van artikel 8, eerste lid onder c, d, of e van overeenkomstige toepassing zijn.

3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 3. Reissom en reisduur

1. Gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het reisprogramma vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma, gelijk elders in dit programma vermeld.

3. In geval van wijzigingen van prijzen, prijsfouten, koersen of belastingen als bedoeld, behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent deze wijziging een verhoging dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen vijf dagen nadat bedoelde mededeling is gedaan en tot uiterlijk 24 uur voor het vertrek.

4. De reisduur is vermeld in gehele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen zijn gerekend.

5. U bent verantwoordelijk voor het voldoen van geldende toeristenbelasting bij aankomst in uw accommodatie. 

Artikel 4. Verzekeringen

De reisorganisator staat er voor in, dat op redelijke voorwaarden reisverzekeringen en annuleringsafkoop kunnen worden afgesloten. Onder de aansprakelijkheidstelling, omschreven in artikel 12, lid 2, vallen niet schaden en verliezen van opdrachtgever(s) en reiziger(s), waarvoor genoemde verzekeringen dekking plegen te bieden. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van bagage en waardevolle spullen indien deze in bewaring zijn genomen zonder schriftelijke toestemming van de directie.

Artikel 5. Documenten

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een paspoort en de eventuele vereiste visa en bewijzen van inentingen en vaccinaties.

2. Indien de reiziger de reis niet of geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever(s).

3. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden moeten voor reizigers van niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever en de reiziger zelve extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

Artikel 6. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk op de 7e dag voor vertrek in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld.

Artikel 7. Wijziging door opdrachtgever

1. Tot 3 weken voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken die alsdan voor zover mogelijk zullen worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van € 50,- verhoogd met de gemaakte telefoon- en administratiekosten. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.

2. Wijzigingen binnen 3 weken voor vertrek vallen onder de annuleringsvoorwaarden.

3. Naamswijziging tot 2 weken voor vertrek is kosteloos, binnen 2 weken voor vertrek € 25,- kosten, zolang de ander aan de voorwaarde van de reisovereenkomst voldoet.

Artikel 8. Annuleren

1 Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd; reserveringskosten, bijdrage SGR, evt. wijzigingskosten en evt. premie afkoop annuleringskosten plus:

a. bij annulering tot 8 weken voor vertrek 20% van de totale reissom;

b. bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 30% van de totale reissom.

c. bij annulering vanaf de 21e dag tot de 7e dag voor de dag van vertrek: 65% van de totale reissom;

d. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de reissom;

e. bij annulering op de dag van vertrek of later 100% van de totale reissom.

2 Het ongedaan maken van een aanmelding voor een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of tent of andere accommodatie zijn geboekt, geldt als annulering der gehele reisovereenkomst, zodat voor alle reizigers de bedragen, bedoeld in het voorgaande lid, moeten worden betaald. Indien de overblijvende reiziger(s) met dezelfde reisorganisator reizen, zal de reissom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel voor hem (hen) vermeld staat. Geldt deze nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht van de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van 1) annuleringsgeld en 2) verhoogde reissom(men) tot het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
Een annulering dient schriftelijk bij ons binnen te komen. Voor berekening van annuleringskosten rekenen wij de schriftelijke binnenkomst op eerstvolgend moment tijdens kantoortijden.

Artikel 9. Niet doorgaan van de reis/wijzigingen

Indien wegens onvoldoende deelname of enige andere omstandigheid die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering is gelegen, door de reisorganisator wordt besloten dat de reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, is de reisorganisatie verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan het boekingskantoor. Voorts gelden alsdan de volgende regels:
A. bij niet doorgaan:

de reisovereenkomst geldt als ontbonden en de reeds (geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen worden onmiddellijk terugbetaald. Geschiedt even bedoelde kennisgeving op de 7e dag (inclusief) of daarna voor de datum van vertrek dan wordt bovendien een vergoeding betaald gelijk aan 10%, van de reissom ( met een maximum van € 45,- per reiziger), echter allen indien geen andere reis is aangeboden en aanvaard

B. bij wijziging in de vertrektijd;

betreft de wijziging een afwijking van meer dan 12 uur, waarvoor hoger bedoelde kennisgeving eerder dan 7e dag (inclusief) voor de datum van vertrek heeft plaats gehad, dan heeft de opdrachtgever recht van annulering, mits binnen 36 uur na de kennisgeving en alsdan op onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. Is de bedoelde kennisgeving later geschied, dan heeft de opdrachtgever hetzelfde recht op annulering en terugbetaling en bij annulering voorts aanspraak op een vergoeding gelijk aan 10% van de reissom (met een maximum van € 45,- per reiziger).

C. Bij wijziging in de verblijfsaccommodatie:

de opdrachtgever heeft geen recht van annulering (anders dan in artikel 8 bepaald) mits de vervangende accommodatie gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden voorziening (of beter dan deze), zonder een verhoging van de reissom. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar deze bestemming.

Indien wegens andere omstandigheden dan bedoeld in de aanhef van lid1 (bijv. wegens het niet tijdig naleven van contracten voor vervoerders en/of verblijfsverschaffers) door de reisorganisator wordt besloten dat de reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, is de reisorganisatie verplicht tot onverwijlde kennis geven aan het boekingskantoor. Voorts gelden alsdan de volgende regels:
A. bij niet doorgaan:

de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissommen worden onmiddellijk terugbetaald, echter alleen indien geen andere reis is aangeboden en aanvaard.

B. bij wijziging in de vertrektijd:

De opdrachtgever heeft geen recht van annulering (anders dan in artikel 8 en hierna bepaald), noch op restitutie of vergoeding, ook niet indien door de wijziging de reisduur wordt verkort. Betreft deze verkorting een tijdsduur van twee dagen of langer, dan zullen eventuele vergoedingen of reducties die de reisorganisator van derden ontvangt, pro parte aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. Indien echter de reisduur zodanig wordt verkort, dat daarvan niet meer dan 2/3 overblijft, zal de opdrachtgever het recht op annulering en restitutie van (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissommen.

C. bij wijziging in de verblijfsaccommodatie:

de opdrachtgever heeft geen recht van annulering (anders dan in artikel 8 bepaald), mits de vervangende accommodatie qua situering en faciliteiten gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden accommodatie (of beter dan deze), zonder verhoging van de reissom. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar deze bestemming.

Wijzigingen in het vervoer zijn de reisorganisator voorbehouden. Zij kunnen onder meer betreffende aanwijzing van een andere vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van dezelfde soort van en vervoermiddel en van een andere vervoerder.
Indien wegens omstandigheden als bedoeld in de aanhef van lid 2 door de reisorganisator wordt besloten, dat de reisduur wordt verlengd, hebben de opdrachtgever en de reiziger er recht op dat de reisorganisator zorg draagt voor verlenging van de duur voor dezelfde accommodatie, doch komen de daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
In geen der gevallen, bedoeld in de voorgaande leden, heeft de opdrachtgever of de reiziger enig meer of ander recht dan in die leden omschreven.
Iedere reiziger van een busreis dient zich 8 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisatie te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De reiziger, die niet aan deze verplichting voldoet, is met de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van een inmiddels opgetreden wijziging van dit tijdstip.

Artikel 10. Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk, dat de opdrachtgever of reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats waar de reden tot de klacht ontstond, bij de vertegenwoordiger van de reisorganisator te worden ingediend.

Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet er direct contact opgenomen worden met ons kantoor in Nederland zodat wij alsnog de gelegenheid krijgen voor een passende oplossing te zorgen. Verder moet een klacht uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het boekingskantoor. Heeft de reis in het geheel doorgang gevonden dan geldt een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien ze niet vergezeld gaan van een klachtenrapport en indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan onze reisleiding zijn gemeld. Klachten over maaltijden kunnen wij nimmer in behandeling nemen, daar smaken veelal persoonlijk zijn.

Artikel 11. Algemeen voorbehoud

1. Kennelijke (prijs-)fouten en vergissingen in dit reisprogramma binden de reisorganisator niet.

2. De reisorganisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen tijdens de reis in de reisroute, het vervoermiddelen de bijbehorende accommodatie, indien reistechnische omstandigheden dit vergen. Hij is echter verplicht de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

3. De reisorganisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en andere voorlichtingsmateriaal, voor zover door de reisorganisator of derden uitgegeven.

4. De classificatie en omschrijving op de website is gebaseerd op de situatie tijdens de opmaak van de website, welke tijdens het seizoen kan wijzigen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en uitsluiting

1 Onverminderd de gehoudenheid van de vervoer-/verblijfsverschaffer of andere tot vergoeding van schade volgens verdrag of wet wordt door de reisorganisator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door de eigen fout van de reisorganisator.

2. In afwijking van het vorige lid stelt de reisorganisatie zich aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten door derden (voor zover in vorige artikelen niet anders is bepaald) te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom. De aansprakelijkheid van de reisorganisator ter zake vorenbedoelde eigen fouten en/of correcte uitvoering door derden zal het bedrag van de reissom niet overschrijden.

3. De aansprakelijkheid in het vorige lid, voorzien, vervalt indien de betrokkenen derde zich op overmacht kan beroepen. Onder overmacht is hier te verstaan iedere van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, weersomstandigheden (zoals bijv. droogte), stagnatie in de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen door derden en andere vergelijkbare (onvoorziene) omstandigheden.

4. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering der reisovereenkomst en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte reiziger.

5 De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door de reisorganisator van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Artikel 13. In gebreke blijven

Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke mocht blijven met betalingen dan zullen alle kosten om de vordering van de reisorganisator, zoals gerechtskosten e.d. voor rekening komen van de opdrachtgever. Tevens is op dat moment de geldende wettelijke intrest verschuldigd over het openstaande bedrag.

Artikel 14. Omzetbelasting

Indien van overheidswege een wijziging in het BTW-tarief wordt opgelegd, dan heeft de reisorganisator het recht deze door te berekenen.

Artikel 15. Cookie- en privacy policy

Klik hier voor de cookie- en privacy policy

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of drukfouten.


Onze nieuwsbrief
Mis vanaf nu geen enkele reis en blijf op de hoogte van alle last minute aanbiedingen!